Al- Sawahrah

The word "al-Sawahrah" refers to three areas of the Arab al-Sawahrah tribe located southeast of Jerusalem, namely al-Sawahrah al-Sharqiyah, Jabal al-Mukaber (al-Sawahrah al-Gharbiyah) and al-Sheikh Saad.


Read more...12 views

Anata